• Główny Urząd Statystyczny o obrocie na rynku nieruchomości

  niedziela, 6.11. 2016 , Wpisał

  Główny Urząd Statystyczny opublikował na swojej stronie internetowej sprawozdanie dotyczące liczby i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Sprawozdanie zawiera także informacje o średnich cenach transakcyjnych.

  Dane zamieszczone w publikacji zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu.

  Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 roku podpisano ponad 2 mln aktów notarialnych, przy czym ok. 480,5 tys. dotyczyło sprzedaży nieruchomości. Ponad 30% transakcji dotyczy sprzedaż lokali. Doliczając do tego około 9% obrotu lokalami będącymi przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, otrzymujemy pokaźną pulę transakcji. Kolejną dużą grupą jest sprzedaż gruntów rolnych (około 20%). Niewiele mniej transakcji dotyczy sprzedaży innych gruntów niezabudowanych.

  W zakresie liczby zawartych transakcji obserwuje się duży wzrost w stosunku do 2014 roku – niecałe 30% więcej. Również wartość zawartych transakcji wzrosła znacznie – o 35%.

  Najwięcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miało miejsce w województwach: mazowieckim, dolnośląskim (drugie miejsce w Polsce – ponad 40 tys. transakcji), wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Wartość transakcji przeprowadzonych w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim stanowiła 47,3% całkowitej wartości transakcji w Polsce. Najmniejsze obroty nieruchomościami w ujęciu ilościowym i wartościowym odnotowano w województwach: świętokrzyskim, opolskim, lubuskim i podlaskim.

  Województwo dolnośląskie charakteryzuje się największą liczbą transakcji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców: 142 transakcje na każde 10 000 mieszkańców. 

  Na najbardziej popularnym rynku – rynku lokali mieszkalnych – odnotowano dość zróżnicowane ceny w województwach. Na rynku pierwotnym średnie ceny wyniosły od około 3200 zł/m2 w województwie lubuskim do około 6800 zł/m2 w województwie mazowieckim i niewiele mniej w województwie małopolskim. Na Dolnym Śląsku średnia cena 1 m2 mieszkania na rynku pierwotnym wynosi około 5300 zł.

  W naszym rejonie znaczny był obrót mieszkaniami na rynku wtórnym – w ujęciu na liczbę mieszkańców liczba lokali sprzedanych była najwyższa w Polsce – ponad 40 transakcji na każde 10 000 mieszkańców.

  Najwyższe średnie ceny za 1 m2 lokalu mieszkalnego sprzedanego na rynku wtórnym odnotowano w województwie mazowieckim (6 559 zł/m2 ) i małopolskim (4 923 zł/m2 ). Najniższe średnie ceny za 1 m2 lokalu mieszkalnego sprzedanego na rynku wtórnym zaobserwowano w województwie lubuskim (2 391 zł/m2) i opolskim (2 511 zł/m2). Dla województwa dolnośląskiego średnia cena 1 m2 mieszkania na rynku wtórnym wynosi około 3300 zł/m2.

  Pełny raport dostępny na:

  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/obrot-nieruchomosciami-w-2015-r-,4,13.html